Author : NATRADA NATRADA

19 Posts - 1 Comments
โครงการ

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส โดยที่น้องๆ ยังอยู่กับครอบครัวของตนเอง...
ข่าว

HIV/AIDS และ COVID-19 มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร

NATRADA NATRADA
ในช่วงระบาด COVID-19 หลายคนอยู่บ้าน สำหรับวัยทำงาน ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานจากออฟฟิศไปสู่การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ส่วนน้องๆนักเรียนบางคนก็ต้องเรียน ONLINE ด้วยข้อจำกัดและมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ในช่วงนี้จึงจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง สถานการณ์วันนี้มีแนวโน้มว่าอาจดีขึ้น แต่เราอย่าพึ่งนิ่งนอนใจ วันนี้ชวนดูกันว่า HIV/AIDS และ COVID-19 มีแนวทาง การป้องกัน การรักษา และปฏิบัติอย่างไร...
โครงการ

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังไม่พร้อมกลับสู่สังคม จะมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรม...
ข่าว

ปลูกผักสวนครัวลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง

NATRADA NATRADA
ท่านสามารถบริจาคเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตรสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ นำไปใช้ในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์...
โครงการ

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA
นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ เด็กๆ จะต้องฝึกการดูแลตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม...
โครงการ

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

NATRADA NATRADA
ให้การสงเคราะห์ ปรับแก้พฤติกรรมและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพ การศึกษา อาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง ...
โครงการ

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA
การอภิบาล หมายถึง การดูแลที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นการดูแลที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทั้งผู้ให้การดูแล และผู้ได้รับการดูแลได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุข งานอภิบาลเป็นพันธกิจที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า...
กิจกรรม

รางวัลประชาบดี และรางวัลมิตรภาพบำบัด

NATRADA NATRADA
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับรางวัลประชาบดี และรางวัลมิตรภาพบำบัด ในกิจกรรมมหกรรมสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...