โครงการ

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

 (The Garden of Eden)

เป็นสถานฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเป็นสถานที่ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง สำหรับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย โดยคัดเลือกผู้ป่วยจากศูนย์คามิลเลียนฯ ระยอง ที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือทำงานหัตถกรรมในพื้นที่ที่จัดสรรไว้สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และงานดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะทางจิตและผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องการแก้ไขฟื้นฟู.

Related posts

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

NATRADA NATRADA

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

NATRADA NATRADA

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA

Leave a Comment