โครงการ

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

(Independent Living Center)

นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ จากการทำงานดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าเด็กๆ เหล่านี้ เมื่อได้รับยาต้านไวรัสฯ บำบัด ฟื้นฟู การดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติ หลายคนเติบโตเป็นเยาวชน เรียนในระดับที่สูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ฯ จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาเหล่านี้ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในแนวทางที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเอชไอวี/เอดส์กับสังคม

Related posts

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA

Leave a Comment