โครงการ

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

(Palliative Care Unit : PCU)

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้เข้าถึงการรักษา การดูแลแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงจิตวิญญาณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นบุคคลมนุษย์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและเขตภาคตะวันออก โดยจะรับผู้ป่วยผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์จังหวัด หรือจากการติดต่อด้วยตนเอง หรือโรงพยาบาล

Related posts

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

NATRADA NATRADA

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA

Leave a Comment