โครงการ

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

(Child Care Center)

 
เป็นโครงการที่มีการดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์แบบครอบครัว มีผู้อบรมดูแลอย่างใกล้ชิด มีสมาชิกในบ้านช่วยเติมความรักความอบอุ่น ช่วยอบรมให้เด็กรู้จักรักและเห็นคุณค่าของตนเอง ฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองและงานส่วนรวม สนับสนุนความสามารถของเด็กๆแต่ละคน รวมถึงสนับสนุนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพการเข้าถึงยาต้านไวรัสฯ ด้านการศึกษา เด็กๆ มีโอกาสได้ออกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่ออนาคตของเด็กๆ และเพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมต่างๆ กับสังคมภายนอก ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

Related posts

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA

Leave a Comment