โครงการ

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

(Scholarships)

เด็กทีได้รับทุนการศึกษา เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งบิดาหรือมารดาติดเชื้อเอฃไอวี หรือเสียชีวิตจากเอดส์ แต่เด็กยังอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งมีฐานะยากจน ดังนั้น คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน โดยในแต่ละเดือนจะมอบเงินให้กับผู้ปกครองโดยส่งให้ทางไปรษณีย์หรือมารับด้วยตนเองทุกๆเดือน เด็กๆ จะเขียนจดหมายเพื่อเล่าความเป็นอยู่ของตนเอง และทุกๆ ปี จะมีเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านของเด็กๆ เพื่อติดตามผลและรายงานผลความคืบหน้าของเด็กๆ.

Related posts

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA

Leave a Comment