ข่าว

World Aids Day 2020

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพเข้มแข็งด้านสาธารณสุข หนึ่งในตัวอย่างที่ดีนั้น คือ ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยมีการกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 มุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ การไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และที่สำคัญคือการไม่ตีตราและและเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยจึงมีความพยายามมี่จะสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนเพื่อให้สามารถยุติเอดส์ในอีก 10 ปีข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

Related posts

[Double A] บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด

NATRADA NATRADA

คนดี 45 บาท

NATRADA NATRADA

⊗ เตือนภัย บุคคลแอบอ้างไปเก็บกล่องรับบริจาค ⊗

NATRADA NATRADA

Leave a Comment