โครงการ

8. งานอภิบาล

งานอภิบาล

การอภิบาล หมายถึง การดูแลที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นการดูแลที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทั้งผู้ให้การดูแล และผู้ได้รับการดูแลได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุข งานอภิบาลเป็นพันธกิจที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า

Related posts

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA

Leave a Comment