โครงการ

8. งานอภิบาล

งานอภิบาล

การอภิบาล หมายถึง การดูแลที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นการดูแลที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทั้งผู้ให้การดูแล และผู้ได้รับการดูแลได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุข งานอภิบาลเป็นพันธกิจที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า

Related posts

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

NATRADA NATRADA

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA

Leave a Comment