โครงการ

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

ให้การสงเคราะห์ปรับแก้พฤติกรรมและส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เข้าถึงระะบบรักษาสุขภาพ การศึกษา อาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมและศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคม

Related posts

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA

Leave a Comment