Month : April 2020

โครงการ

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA
โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่งสังคมได้อย่างมีความสุข...
โครงการ

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักสำหรับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์...
โครงการ

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

NATRADA NATRADA
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการปฏิบัติตัวต่อผู้ติดเชื้อฯ รวมถึงการดูแลตนเองหากเป็นผู้ติดเชื้อฯ...
โครงการ

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส โดยที่น้องๆ ยังอยู่กับครอบครัวของตนเอง...
ข่าว

HIV/AIDS และ COVID-19 มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร

NATRADA NATRADA
ในช่วงระบาด COVID-19 หลายคนอยู่บ้าน สำหรับวัยทำงาน ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานจากออฟฟิศไปสู่การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ส่วนน้องๆนักเรียนบางคนก็ต้องเรียน ONLINE ด้วยข้อจำกัดและมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ในช่วงนี้จึงจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง สถานการณ์วันนี้มีแนวโน้มว่าอาจดีขึ้น แต่เราอย่าพึ่งนิ่งนอนใจ วันนี้ชวนดูกันว่า HIV/AIDS และ COVID-19 มีแนวทาง การป้องกัน การรักษา และปฏิบัติอย่างไร...
โครงการ

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังไม่พร้อมกลับสู่สังคม จะมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรม...
ข่าว

ปลูกผักสวนครัวลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง

NATRADA NATRADA
ท่านสามารถบริจาคเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตรสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ นำไปใช้ในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์...
โครงการ

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA
นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ เด็กๆ จะต้องฝึกการดูแลตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม...