Month : March 2020

โครงการ

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

NATRADA NATRADA
ให้การสงเคราะห์ ปรับแก้พฤติกรรมและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพ การศึกษา อาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง ...
โครงการ

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA
การอภิบาล หมายถึง การดูแลที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นการดูแลที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทั้งผู้ให้การดูแล และผู้ได้รับการดูแลได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุข งานอภิบาลเป็นพันธกิจที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า...