Category : โครงการ

โครงการ

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA
โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่งสังคมได้อย่างมีความสุข...
โครงการ

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักสำหรับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์...
โครงการ

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

NATRADA NATRADA
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการปฏิบัติตัวต่อผู้ติดเชื้อฯ รวมถึงการดูแลตนเองหากเป็นผู้ติดเชื้อฯ...
โครงการ

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส โดยที่น้องๆ ยังอยู่กับครอบครัวของตนเอง...
โครงการ

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังไม่พร้อมกลับสู่สังคม จะมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรม...
โครงการ

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA
นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ เด็กๆ จะต้องฝึกการดูแลตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม...
โครงการ

7. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA
นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ เด็กๆ จะต้องฝึกการดูแลตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม...