Category : กิจกรรม

กิจกรรม

รางวัลประชาบดี และรางวัลมิตรภาพบำบัด

NATRADA NATRADA
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับรางวัลประชาบดี และรางวัลมิตรภาพบำบัด ในกิจกรรมมหกรรมสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...