Author : NATRADA NATRADA

18 Posts - 1 Comments
โครงการ

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA
โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่งสังคมได้อย่างมีความสุข...
โครงการ

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักสำหรับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์...
โครงการ

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

NATRADA NATRADA
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการปฏิบัติตัวต่อผู้ติดเชื้อฯ รวมถึงการดูแลตนเองหากเป็นผู้ติดเชื้อฯ...
โครงการ

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส โดยที่น้องๆ ยังอยู่กับครอบครัวของตนเอง...