• โครงการ > โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก
(Development of the Eastern Network of People Living with HIV/AIDS)
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงการให้คำปรึกษา แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ญาติ รวมถึงการรณรงค์ การบริการ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี และบริการอื่นจากภาครัฐตามสิทธิของประชาชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การเครือข่ายที่ทำงานด้านเอดส์ คามิลเลียนฯ จึงตั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ภาคตะวันออก เพื่อร่วมขับเคลื่อน ประเด็นนโยบายซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นประเด็นเรื่องสิทธิ์ เช่น การชุมนุมคัดค้านการยื่นจดสิทธิบัตรยาคอมบิด การยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ พ . ร . บ . สิทธิบัตร การชุมนุมให้ยกเลิกการร่วมจ่ายค่ารักษาด้วยยาต้านไวรัสในสูตรดื้อยากับสำนักงานหลักประกันสังคมเป็นต้น หลายครั้งที่ได้คำตอบที่น่าพอใจแต่ต้องมีการติดตาม ส่วนในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ได้จัดอบรมแกนนำในระดับชมรมเครือข่ายฯ เกี่ยวกับข้อมูลการดื้อยาต้านไวรัส เรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และยาต้านไวรัส การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อฯ การดูแลผู้ติดเชื้อฯ ต่อเนื่องและการเยี่ยมบ้าน ส่วนทีมหนุนเสริมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเป้าหมาย และกระบวนการหนุนเสริมชมรม มีชมรมผู้ติดเชื้อฯที่ให้บริการดูแลเพื่อนผู้ติดเชื้อฯ แบบศูนย์องค์รวมทั้งหมด 15 ศูนย์ ผลการทำงานศูนย์องค์รวมและการผลักดันให้ผู้ติดเชื้อฯ เข้าถึงการรักษา เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ประเทศไทย จึงได้รับรางวัลสาขาการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนผู้ติดเชื้อฯ ในการประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา พื้นที่งานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ภาคตะวันออก ครอบคลุมทั้งหมด 9 จังหวัด 63 อำเภอ 10 กิ่งอำเภอ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 72 โรงพยาบาล และ ชมรมผู้ติดเชื้อฯ ทั้งหมด 63 ชมรม สมาชิกกว่า 8,788 คน ซึ่งเครือข่ายฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้และจะมีแผนลงทำงานต่อไป โดยอาศัยกลไกของเครือข่ายจังหวัดและทีมหนุนเสริมเป็นหลัก