• โครงการ > โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจาก คามิลเลียน ระยอง คือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่ บิดา มารดา ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือเสียชีวิต แต่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว นอกจากนี้ยังมีเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และมีการศึกษาน้อย โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันออก ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 มีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษามากกว่า 100 ราย โดยปกติเด็ก ๆ จะได้รับทุนการศึกษาจาก คามิลเลียน ระยอง เดือนละ 500 บาท/คน แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท/คน เนื่องจากเป็นเดือนที่เปิดภาคเรียน เพื่อที่จะได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในทุก ๆ เดือน จะมีผู้ปกครองของเด็กมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง หรือทางศูนย์ฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ และในแต่ละเดือนเด็ก ๆ จะเขียนจดหมายเพื่อรายงานผลการเรียน และบอกเล่าความเป็นอยู่ของตนเองให้ทางศูนย์ฯ ทราบ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านของเด็ก ๆ เพื่อติดตามผลและรายงานความคืบหน้าของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ หรือสุขภาพของเด็ก ๆ แก่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบเป็นระยะ