• โครงการ > โครงการสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับผลกระทบจากเอดส์

โครงการสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับผลกระทบจากเอดส์

สถานสงเคราะห์เด็กคามิลเลียนฯ เป็นหนึ่งในเจ็ดโครงการของศูนย์คามิลเลียนฯ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 เรามีเด็กกำพร้าซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์มากกว่า 50 คน วัตถุประสงค์ของเรา เพื่อช่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับยาต้านไวรัส การศึกษา และการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ให้การอบรมในด้านศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพของสังคมต่อไป รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ด้วย เรามีบ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเด็กๆ เสมือนกับลูกของเขาเอง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรัก ความอบอุ่น และการยอมรับเหมือนอยู่กับในครอบครัวของตนเอง เด็กส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและสามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนสามัญเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป