• โครงการ > โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

ศูนย์เยาวชน "Independent Living Center" เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เป็นอาคารใหม่ 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร ในอาณาบริเวณเกือบ 3 ไร ่ ซึ่งได้รับบริจาคจากสังฆมณฑล จันทบุรี ด้วยความกรุณาของพระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ศูนย์เยาวชนแห่งนี้ นับว่าเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี จากการทำงานดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ปรากฎให้เห็นชัดเจนว่าเด็กที่ติดเชื้อฯ จากมารดาที่เข้ามาอยู่ในความอุปการะของศูนย์ฯ ได้รับยาต้านไวรัส การดูแล บำบัด ฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทุกคนมีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติทั่วไป หลายคนเติบโตเป็นเยาวชนและเรียนในระดับที่สูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ฯ ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเขาเหล่านั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในแนวทางที่เหมาะสมด้วยตนเอง เป็นแกนนำที่เข้มแข็งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ กับสังคมและต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ต่อไป เยาวชนกลุ่มแรกจำนวน 15 คน มีผู้ดูแล 2 คน ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีจำนวนเยาวชนประมาณ 30 คน