• โครงการ > โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์ เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS Prevention)

โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์ เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS Prevention)

 

ศูนย์ฯ ผ่านการทำงานด้านป้องกันมาเกือบสิบปี มีกระบวนการที่ชัดเจนต่อเนื่อง เราสร้างความตระหนัก ทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan ) ติดตามผลต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายงานป้องกัน กับนักเรียน เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา บุคลากรในโรงงาน/สถานประกอบการ และสมาชิกชุมชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม และมีส่วนช่วยให้ปัญหาเอดส์ในสังคมลดลง