• โครงการ > โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
จากปี พ.ศ. 2546 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ก่อตั้งสวนเอเดนขึ้นเพื่อเป็นสถานฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เป็นหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง สำหรับผู้ติดเชื้อฯ ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมจะกลับสู่สังคม แต่ยังไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเอง จึงมาพักที่สวนเอเดนชั่วคราวเพื่อฝึกอาชีพและกลับสู่สังคมอย่างสมศักดิ์ศรีต่อไป