กิจกรรม

มีทั้งหมด 26 กิจกรรม
30/05/2013
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย และมีจำหน่ายที่คามิลเลียนฯ ระยอง

30/05/2013
คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ได้ช่วยเหลือโดยการบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางศูนย์ฯ และยังอนุญาตให้เด็กๆ ของเราเข้าไปเยี่ยมชมไร่องุ่น1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>